Get Adobe Flash player
דף הבית מדעי המדינה

מדע המדינה הינו ענף של מדעי החברה והוא עוסק במבנה הארגוני של חברות גדולות, על בסיס ההגדרה המודרנית של מדינה. מדע המדינה מתמקד הן ביחסים בתוך המדינה כפי שנקבעים על ידי הממשל, והן באופן רחב ביחסים שבין מדינות, מה שנהוג לכנות יחב"ל - יחסים בינלאומיים.

מדע המדינה עוסק בקביעת מדיניות חברתית, משפטית וכלכלית, ובשורה רחבה של נושאים אחרים המשפיעים על אזרחי המדינה, ביטחונם ורווחתם.

מדעה המדינה בודק את הצלחת הממשל והמדיניות אותו הוא מכתיב בשורה של תחומי חיים, על ידי בחינה של גורמים רבים כמשפט, מבנה כלכלי, רווחה סוציאלית ושלום בין עמים.

בעוד שהיסטוריונים בוחנים את העבר ומנסים להסבירו, אנשי מדע המדינה מנסים להבהיר את מצב הפוליטיקה העכשווית ולחזות את השלכותיה על העתיד.

בפרקים אלה, נדון במגוון תחומים קשורים למדעי המדינה, והם לקוחים מתוך הרצאות של מרצים לתואר ראשון.