Get Adobe Flash player
דף הבית אובייקטים מהו אובייקט

כאמור, ג'אווה סקריפט היא שפה מונחית עצמים (OOP - Object Oriented Programming).

שפת OOP אפשרת למשתמש להשתמש באובייקטים מובנים או אף ליצור והגדיר אובייקטים משלו. בשלב זה של הקורס, נלמד להשתמש באובייקטים הקיימים של הג'אווה סקריפט.

יש לשים לב לכך, שאובייקט אינו אלא סוג נתונים מסויים ויש לו על כן מאפיינים ומתודות.

מאפיינים

מאפיינים הם ערכים הקשורים לאובייקט.

בדוגמא הבא, אנו משתמשים במאפיין length של אובייקט מחרוזת (String Object), כדי להחזיר את מספר התווים שיש במחרוזת:

<script type="text/javascript">
var txt="קורס ג'אווה סקריפט";
document.write(txt.length);
</script>

תוצאת הסקריפט היא 18 (15 אותיות, גרש אחד ו- 2 רווחים)

מתודות

מתודות הן פעולות שניתן להפעילן על אובייקט

בדוגמא הבא, ננשתמש במתודה bold להדגשת טקסט:

<script type="text/javascript">
var str="קורס ג'אווה סקריפט";
document.write("הטקסט הבא, "+str.bold()+", כתוב באות מודגשת");
</script>

תוצאת הסקריפט היא: הטקסט הבא, קורס ג'אווה סקריפט, כתוב באות מודגשת

בפרקים הבאים נדון באובייקטים השונים של הג'אווה סקריפט, והראשון הוא המחרוזת String.

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא