Get Adobe Flash player
דף הבית אובייקטים אובייקט String

למרבה הפלא, אפילו מחרוזת הטקסט היא אובייקט, וככזו יש לה מאפיינים ומתודות.

מאפיינים

מספר מאפייני המחרוזת קטן ועומד על 3 בלבד:

  • constructor - משמש להצגת הפונקציה שיצרה את מאפיין המחרוזת
  • prototype - משמש להוספת מאפיינים ומתודות לאובייקט
  • length - משמש להחזרת מספר  התווים המרכיב את המחרוזת

מתודות

רשימת המתודות ארוכה יחסית. נחלק אותה לשתי קבוצות:

  • מתודות לעיצוב המחרוזת: טיפול בתגי HTML, תכונות, גופנים וכו'
  • מתודות לפעולה על הטקסט כמו הפיכת אותיות קטנות לגדולות (אותיות לטיניות), אחזור האות על פי מיקומה במחרוזת וכו'.

א. מתודות לעיצוב המחרוזת.

בקבוצת מתודות זו נמצא מתודות כ big() המגדילה את הגופן, bold() להדגשת טקסט, fontcolor() לשינוי צבע הגופנים ועוד.

 

הסברמתודה

יוצר עוגן (סימניה), <a name="">

anchor()

מציג את המחרוזת בגופן גדול

big()

גורם להבהוב (לא נתמך ע"י כל הדפדפנים)

blink()

מציג את המחרוזת מודגשת (<strong> Bold)

bold()

מציג את המחרוזת באות fix-pitch

fixed()

מציג את טקסט המחרוזת בצבע (color="")

fontcolor()

מציג את טקסט המחרוזת בגודל שנקבע במתודה

fontsize()

מציג את המחרוזת בהטיה (italic)

italics()

מציג את המחרוזת כלינק

link()

מציג את המחרוזת בגופן קטן

small()

מציג את טקסט המחרוזת בקו חוצה

strike()

מציג את הטקסט בכתב תחתי (סבסקריפט)

sub()

מציג את הטקסט בכתב עילי (סופרסקריפט)

sup()

הסקריפט הבא ממחיש שימוש במתודות להטיה, הדגשה ושינוי צבע הגופן:

<script type="text/javascript">
<!--
 function change_color() //החלפת צבע
 {
 txt=document.getElementById("chnge").innerHTML;
 document.getElementById("chnge").innerHTML=txt.fontcolor('#ff0000');
 }
functionchange_bold() //הדגשת הטקסט
 {
 txt=document.getElementById("chnge").innerHTML;
 document.getElementById("chnge").innerHTML=txt.bold();
 }
function change_italic() //הטיית הטקסט
 {
 txt=document.getElementById("chnge").innerHTML;
 document.getElementById("chnge").innerHTML=txt.italics();
 }
//-->
</script>
<div id="chnge" align="center">טקסט זה ישנה את עיצובו לפי השורה שתעבור עליה</div>
<br />
<div onmouseover="change_color()">עבור מעלי להחלפת הצבע לאדום</div>
<div onmouseover="change_bold()">עבור מעלי להדגשת הטקסט</div>
<div onmouseover="change_italic()">עבור מעלי להטיית הטקסט</div>

 

 

ב. מתודות לפעולה:

קבוצת המתודות לפעולה כוללת מתודות המאפשרות שינוי במבנה המחרוזת, חיבור מחרוזות, החלפת טקטסטים ועוד. 

בטבלה שלפניכם, נמצאת רשימת המתודות לפעולה הפועלות על מחרוזת:

הסברמתודה

להחזרת תו לפי מיקומו במחרוזת:

למשל: כשערך למתודה הוא 0, היא תחזיר את התו ג' במילה ג'אווה או א' (תו שלישי) כשהערך הוא (2)

charAt()

להחזרת ערך היוניקוד של התו לפי מיקומו

charCodeAt()

חיבור כמה מחרוזות לכלל טקסט אחד

concat()

ממיר ערך יוניקוד לתו

fromCharCode()

מחזיר את מיקומו המספרי הראשון של תו בתוך המחרוזת

למשל, במילה ג'אווה, המתודה תחזיר את הערך (3) עבור האות ו'

indexOf()

מחזיר את מיקומו המספרי האחרון של תו בתוך המחרוזת.

למשל, במילה ג'אווה, המתודה תחזיר את הערך (4) עבור האות ו'

lastIndexOf()

מחפש רצף תווים המוגדרים בתוך מחרוזת, ומחזיר את כל ההתאמות.

למשל, יחזיר פעמיים את המחרוזת 'הי' מתוך המחרוזת 'הילד היפה'

match()

מחפש מילה במחרוזת ומחליף אותה באחרת שנקבעה מראש.

למשל, מחפש ומחליף את המילה "אינטרנט" במילה "מרשתת"

replace()

מחלץ ומחזיר קטעי מחרוזת על פי נקודת התחלה וסיום.

למשל את הטקסט בין התו הרביעי לעשירי

slice()

מפצל מחרוזת ומציג אותה כמילים עצמאיות מופרדות בפסיק, כאותיות בודדות

split()

מחזיר חלק ממחרוזת לפי נקודת התחלה (בערך מספרי) ומספר התווים מנקודה זו

substr()

מחזיר חלק ממחרוזת על פי נקודות התחלה וסיום (בערך מספרי)

substring()

הופך את כל תווי המחרוזת (אותיות לטיניות) לאות קטנה

toLowerCase()

הופך את כל תווי המחרוזת (אותיות לטיניות) לאות גדולה (Caps)

toUpperCase()

מחזיר את הערך של המחרוזת.

valueOf()

הסקריפט שלפניכם משנה את סוג האות במילה Israel הנמצאת בתוך תיבת הטקסט מתו גדול לקטן (מ- Capital Letter ל- Lowercase Letter) וחוזר חלילה:

<head>
 <script language="JavaScript">
  <!--
    char_change=1
    function cps_low()
   
      if (char_change==1)
        {
        txt=document.getElementById("txt1").value;
        document.getElementById("txt1").value=txt.toUpperCase();
        char_change=0;
        }
     else 
       {
       txt=document.getElementById("txt1").value;
       document.getElementById("txt1").value=txt.toLowerCase();
       char_change=1;
       }
    }
  //-->
  </script>
</head>
 <body>
  <input type="text" id="txt1" value="Israel" onclick="cps_low()">
 </body>

 

בחן את הסקריפט ונסה להבין את מבנהו:

א. איזה חלק של הפונקציה הופך את התו מאות קטנה לגדולה ואיזה מחזיר את הפעולה?

ב. איך מתבצעת הפעולה של הגדל-הקטן-הגדל? מי אחראי על המצב התחילי?

 

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא