Get Adobe Flash player
דף הבית פונקציות

פונקציה מאפשרות שליטה ובקרה על הקוד. באמצעות הפונקציה, תוכל להחליט מתי לבצע את הקוד.

הסבר: כשתכתוב קוד בתוך דף ה HTML, הוא יבוצע אוטומטית עם טעינת דף אל הדפדפן. לעיתים, יש צורך בשליטה על מועד או על תנאי הפעלת הקוד. לצורך כך, קיימת הפונקציה.

הפונקציה מופעלת ע"י אירוע (טעינת דף, לחיצת עכבר, יציאה מתיבת טקסט וכו'), או ע"י "קריאה" (call).

אפשר לקרוא לפונקציה מכל מקום בדף, ללא תלות היכן היא כתובה, גם היא מחוץ לדף (בקובץ .js חיצוני).

את הפונקציה ניתן לכתוב באזור ה וגם באזור ה- . אולם, על מנת להבטיח שהפונקציה תיקרא או תיטען אל הדפדפן עוד בטרם הפעלתה, רצוי למקמה באזור ה או בדף החיצוני עם פקודת קישור נכונה. סיבה נוספת למקמה באזורים אלה, היא ארגון הדף. לרוב, יהיו בדף מספר פונקציות. מבחינת תחזוקת האתר והטיפול בו, זה יהיה נכון למקם את כולן באזור אחד.

הגדרת פונקציה

תחביר הפונקציה:

התחביר בנוי מהודעה (function), שם הפונקציה, בתוך סוגריים רשימת פרמטרים הקשורים לפונקציה. אחרי כן יש לשים את הקוד - בתוך סוגריים מסולסלות:

function functionname(var1,var2...var..)
{
code
}

הפרמטרים יכולים להיות משתנים או ערכים. הפונקציה עצמה מתחילה עם פתיחת הסוגריים המסולסלות - ומסתיימת עם סגירתן.

הערות:

אין חובה להשתמש בפרמטרים בתוך הפונקציה. אולם, השימוש בפתיחת וסגירת סוגריים - עדיין מחוייבת: function name().

צריך לזכור את רגישות השפה לאותיות גדולות או קטנות. כמו בפקודות קודמות (למשל פקודת if), גם המילה function חייבת להיכתב באותיות קטנות. שם הפונקציה יכול להיכתב באותיות גדולות או קטנות, אך יש להקפיד על כתיבה זהה בעת שקוראים לה.

דוגמא:
<input type="button" value="הפעל פונקציה" onclick="Message1()" />


הסבר:

הפונקציה נקראת Message1. שים לב לשימוש באות גדולה ולמספר. כשנקרא לפונקציה, יהיה צורך להקפיד על כך.

הקוד עצמו הוא הפעלת הודעת אזהרה (alert) הונשאת הודעה (הודעה זו הופעלה באמצעות כפתור 'הפעל פונקציה')

הפונקציה הופעלה ע"י כפתור של טופס ששמו 'הפעל פונקציה', ולחיצה עליו (onclick), קראה לפונקציה תוך ציון שמה המדויק.

בעצם הפונקציה הופעלה ע"י אירוע. האירוע היה לחיצה על הכפתור. בהמשך הקורס, תלמד עוד על סוגי האירועים השונים.

משפט איחזור (return)

משפט איחזור מיועד לצורך הגדרת ערך שיוחזר ע"י הפונקציה. מכאן שפונקציות האמורות לאחזר ערך צריכות להשתמש במשפט זה

הדוגמא שלפניך מחזירה את חישוב הערכים a,b:


הסבר: בשורת שם הפונקציה נמצאים בתוך הסוגריים שני פרמטרים. הפונקציה היא החזרת תוצאת הכפלתם

 

בכל מקום בדף, שבו קיים אירוע האמור להפעיל את הפונקציה, יש להכניס את ערכי הפרמטרים אל הסוגריים שבשם הפונקציה בהתאמה. בדוגמא למעלה, המשפט document.write, הוא האירוע שקרא לפונקציה, ועל כן בשם הפונקציה שבמשפט, שולבו ערכי הפרמטרים בהתאמה. הערך 2 יזין את הפרמטר a, ו-3 את הפרמטר b.

עם איחזור התוצאה היא תוצג ע"י משפט הכתיבה.

שים לב: בשמה של הפונקציה יש כמובן סוגריים, אך כך גם במשפט הכתיבה, ועל כן בשורה זו נמצאים שני זוגות סוגריים.

קריאה לפונקציה מאירוע OnClick

בדוגמא הבאה נקרא לפונקציה באמצעות אירוע המופעל ע"י כפתור. את חישוב הפרמטרים נקצה לתוך משתנה (product) שייכתב על המסך.
="calculate(2,3)">חשב

הסבר: לאחר שהמשתנה product נטען בתוצאת החישוב, מגיע משפט הכתיבה על המסך. המשפט נמצא בתוך הפונקציה ולא כמו בדוגמא הקודמת, בה הוא היה בגוף המסמך ב- . הסיבה לכך היא השימוש במשתנה מקומי - עליו תלמד בסעיף הבא.

משתנה מקומי ומשתנה כללי

כאשר תצהיר על משתנה בתוך פונקציה, אפשר יהיה לגשת אליו, לעדכן או לקרוא, רק מתוך הפונקציה. מחוץ לה הוא אינו קיים. בצורה כזו תוכל להשתמש עם שם משתמש שחוזר על עצמו - בפונקציות רבות. משתנה כזה נקרא "משתנה מקומי"

אם תצהיר על משתנה מחוץ לפונקציה, יוכלו כל הפונקציות לגשת אליו, והוא יהיה זמין ותקין גם עבור פקודות אחרות, מחוץ לפונקציה.

 

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא