Get Adobe Flash player
דף הבית חישובים משתנים

משתנה הוא שם ל"מיכל" האוצר בתוכו ערך כלשהו.

בשיעורי מתמטיקה בביה"ס, השתמשנו באותיות לצורך שמירת מספרים. באות x למשל. כשכתבנו x=2 הקצינו לאות x את הערך 2. ראינו גם שהערך של x יכול להשתנות, והוא יכול לקבל כל ערך אחר.

אם הגדרת ש- y=10, הרי שהערך של x בביטוי x=y+1 יהיה כמובן 11.

השם הכולל לשימוש באותיות כמו x ו- y, הוא "משתנה".

משתנה יכול לקבל ערך מספרי (x=10) או ביטוי (x=y+5).

משתנים ב JavaScript

כמו במתמטיקה, כך גם ב JavaScript, אנו עושים שימוש במשתנים לצורך אכסון ערכים, ביטויים או מחרוזות.

שם המשתנה יכול להיות קצר (למשל x), או ארוך (למשל class_name) אך הוא חייב לעמוד בכללים הבאים:

  • שמות המשתנים חייבים להיות כתובים באנגלית
  • השמות רגישים לאות גדולה או קטנה. המשתנה House שונה מהמשתנה house
  • השם חייב להתחיל באות או מקף תחתי. אין להתחיל שם משתנה עם ספרה.

מטרת המשתנה היא כמובן לאפשר לקוד לשנות לפי הצורך את הערך השמור במשתנה. לכן, על מנת להציג על המסך את ערך המשתנה, תתייחס פקודת הכתיבה אל שם המשתנה, וערכו ייכתב על המסך. בדוגמא הבאה ערך המשתנה Tikshoret יוצג על המסך, אחרי כן יוחלף בערך Software ושניהם יוצגו על המסך:

<html>
<body>
  <script type = "text/javascript" >
  <!--
  var class_name= "Tikshoret" ;
  document .write (class_name);
 document.write ("<BR>");
 var class_name="Software";
 document.write (class_name);
  //-->
</script>
</body>
</html>

הצהרה על משתנה

 הדרך להוספת משתנה לקוד נעשית ע"י הצהרה. אפשר להצהיר על משתנה תוך שימוש במילה var

var school

var department

הצהרה זו יוצרת משתנה אך אינה מקצה לו כל ערך, ולמעשה הוא "ריק".

ניתן גם להקצות ערך למשתנה בעת ההצהרה עליו. בדוגמא למעלה, הצהרנו על המשתנה class_name ובה בעת קבענו לו ערך:

var class_name="Tikshoret".

אם נקצה ערך למשתנה שעדיין לא הוצהר, המשתנה יוצהר יחד עם ההקצאה! למשל המשפט: class_name="Tikshoret" (ללא שימוש במילה var) יקצה תוכן למשתנה שלא הוצהר, אך התוצאה היא כאילו הוא כן הוצהר. במשך הקורס תלמד מתי משתמשים בהצהרה ומתי אין בה צורך.

 

אם נצהיר על משתנה שכבר קיים, ויש לו ערך, ובהצהרה החדשה לא ניתן לו ערך, הערך הקודם יישמר!

 

הערה: הערכים שהקצנו למשתנים בדוגמאות למעלה הם מחרוזות, ולכן הם הושמו במירכאות. לו היינו מקצים ערך מספרי, לא היינו משתמשים במירכאות

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא