Get Adobe Flash player
דף הבית תחביר בסיסי תחביר ב'

רגישות ל-"אות גדולה" Capital Letter

כל פקודות ה-JavaScript כתובות כמובן באנגלית. בשפה זו, אנו מבחינים בעת הכתיבה בין אות גדולה (A, B וכו') לאות קטנה (a,b). שפת JavaScript רגישה לסוגי האותיות, והמילה Document למשל אינה זהה מבחינתה למילה document. יש על כן להקפיד על אחידות בכתיבה ובמתן השמות. אם בחרתם לתת שם לפונקציה תוך שימוש בשני סוגי גודל האות, זכרו לכתוב את שמה בכל מקום באותה תצורה!

 משפט (Statement) בשפת JavaScript

"משפט" הוא פקודה לדפדפן. מטרת הפקודה היא לומר לדפדפן מה לעשות. בדוגמא הבאה, מטרת המשפט היא להציג את הטקסט "שעור שני" על המסך:

document.write("שעור שני");

מקובל להוסיף 'נקודה-פסיק' (;) בסוף כל משפט. רוב המתכנתים הפכו זאת לשגרת עבודתם, והם מקפידים להוסיף ; בסוף כל משפט. אבל, על פי כללי התחביר, הוספת ה-; אינה הכרחית, והדפדפן אמור לבצע את עבודתו בכל סוף שורה, כאילו היתה סוף המשפט.

עם זאת, הוספת ה- ; בין משפטים שונים מאפשרת את כתיבתם בשורה אחת, והדפדפן יתייחס אז אל חלקי השורה ולא רק לסופה.

קוד JavaScript

"קוד" הוא רצף של משפטים. כל משפט מבוצע ע"י הדפדפן על פי הסדר בו הם נכתבים. הקוד בדוגמא הבאה יכתוב כותרת "תחזית מזג האוויר", לאחר הודעת סיום מהדפדפן, הוא ישלח לכתיבה את הפסקה "ביום א' יתחיל החורף", ולבסוף יכתוב את הפסקה "ביום ב' החורף יסתיים":

<script type="text/javascript">
document.write("<h1>תחזית מזג האוויר</h1>");
document.write("<p>ביום א' יתחיל החורף</p>");
document.write("<p>ביום ב' הוא יסתיים</p>");
</script>

בלוק JavaScript

משפטים בקוד ניתנים לקיבוץ ליצירת "בלוק". מטרת הבלוק היא לגרום לתכנה לבצע את כל המשפטים בבת אחת, ולא אחד אחר השני. בדוגמא הבאה, הכותרת ושתי הפסקאות ישלחו לביצוע כמכלול אחד.

התחביר ליצירת "בלוק" הוא השמוש בסוגר מסולסל שמאלי בתחילת הבלוק, וסוגר ימני בסופו:

<script type="text/javascript">

{
document.write("<h1>תחזית מזג האוויר</h1>");
document.write("<p>ביום א' יתחיל החורף</p>");
document.write("<p>ביום ב' הוא יסתיים</p>");
}

</script>

דוגמא זו אינה בהכרח הדוגמא הטובה ביותר לשימוש בבלוקים. היא הובאה כאן רק לצורך המחשת הרעיון. בפועל, נעשה שימוש ברעיון הבלוק, בפונקציות או בהתניות - כאשר יש לבצע פעולות מסוימות על סמך קיום תנאים מסויימים.

הערות ב JavaScript

 הערות הן כלי חשוב בכתיבת קוד תכנה. כתיבת ההערות חשובה בעיקר לצורך תחזוקה, כאשר מי שמתחזק אינו האדם שתכנת. בעזרת ההערות אנו מעבירים הסברים על התכנה, הרעיון, תפקידם של משתנים ו/או פונקציות. בפועל, ההערות חוסכות דפי הסבר חיצוניים רבים ומקלוץ על העבודה.

הערה בת שורה אחת נעשית ע"י הוספת // (שני לוכסנים) בתחילתה: אפשר לכתוב את ההערה בשורה עצמאית, או בשורה בה מופיע גם הקוד:

<script type="text/javascript">
// כתוב כותרת
document.write("<h1>תחזית מזג האוויר</h1>");
document.write("<p>ביום א' יתחיל החורף</p>"); // כתוב פסקה ראשונה
document.write("<p>ביום ב' הוא יסתיים</p>");
</script> 

הערות הכוללות יותר משורה אחת

הוספת שני אלכסונים לפני שורת פקודה, הופכת אותה ל"הערה" ובעצם לפקודה שאינה מבוצעת.

לעיתים יש צורך להפוך ל"הערה" מקטע קוד שלם, או לבצע כתיבת הערה ארוכה בת כמה שורות. לכך יש פתרון אחר.

<script type="text/javascript">
/* document.write("<h1>תחזית מזג האוויר</h1>");
document.write("<p>ביום א' יתחיל החורף</p>"); // כתוב פסקה ראשונה */
document.write("<p>ביום ב' הוא יסתיים</p>");

 

</script>

 

בדוגמא שלפנינו, מבוצעת רק שורה אחת - שורת הפסקה השנייה. שילוב הסימנים לוכסן שלאחריו כוכבית */ מגדיר פתיחת אזור הערה. האזור יסתיים בשילוב ההפוך - כוכבית ולאחריה לוכסן: /*

 

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא