Get Adobe Flash player
דף הבית טפסים תיבות בחירה ואפשרות

האתר של רפאלי - בניית טופס HTML

תיבות סימון

תיבת סימון (Checkbox) היא אובייקט של התג input. להצגת תיבת סימון נותנים למאפיין type את הערך checkbox:

<input type="checkbox" name="text1" value="" /> 

value: הערך value יכול להשאר ריק. במצב סימון, הוא ייקבל אוטומטית את הערך "on". אם יינתן לו ערך אחר, נניח טקסט כלשהו, הוא ישמש כערך שישלח לשרת בעת הבחירה.

checked: במצב רגיל, התיבה מופיעה במצב "ריק" (לא מסומן). אם צריך שבעת טעינת הדף התיבה תופיע כשהיא כבר מסומנת (כברירת מחדל) -  יש להוסיף את המאפיין checked.  

 

<label> קורס HTML <input type"checkbox" name= "html1" value= "" /></label>
<label> קורס CSS  <input type"checkbox" name= "css1" value= "" checked= "checked" /></label> 
<label> קורס ג'אווה סקריפט <input type"checkbox" name= "js1" value= "" /></label>

קבוצת אפשרויות

כפתור האפשרות (Radio) היא אובייקט של התג input. להצגת כפתור אפשרות נותנים למאפיין type את הערך radio.

כפתור זה משמש לצורך בחירת אפשרות אחת מתוך קבוצת אפשרויות. זו גם הסיבה מדוע, כאשר יש כפתור בודד (כמו בדוגמא הבאה) אין אפשרות לבטל את הבחירה. היא תתבטל רק בכאשר הכפתור הוא חלק מקבוצה, וכאשר נבחר בכפתור אחר.

<input type="radio" name="radio1" value="" /> 

 

להפיכת מספר כפתורי רדיו לקבוצה אחת, נותנים לכולם את אותו ערך במאפיין name. בדוגמא הבאה, הערך המשותף הוא radio1

על מנת שאפשר יהיה לדעת איזה כפתור סומן, יש לתת ערכים שונים למאפיין value.  

<label> קורס HTML <input type"radio" name= "radio1" value= "html1" /></label>
<label> קורס CSS  <input type"radio" name= "radio1" value= "css1" checked= "checked" /></label> 
<label> קורס ג'אווה סקריפט <input type"radio"  name= "radio1" value= "js1" /></label>

checked: במצב רגיל, קבוצת האפשרויות מופיעה כשאף לא אחד מהכפתורים מסומן. אם צריך שבעת טעינת הדף, הקבוצה תופיע עם בחירה של ברירת מחדל - יש להוסיף את המאפיין checked לכפתור הרלוונטי.

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא